Video. Din nou sunete de trompete si mugete ca de diavol pe un cer complet rosu auzite in Spania!

Urmariti va rog si:

SUNETELE APOCALIPTICE DIN CER: NICIO EXPLICATIE PENTRU „SUNETELE SI LUMINILE MISTERIOASE” SESIZATE IN TOATA AMERICA

Care pot fi explicatiile sunetelor ciudate ca de trompete auzite pe intreg pamantul?

3 gânduri despre &8222;Video. Din nou sunete de trompete si mugete ca de diavol pe un cer complet rosu auzite in Spania!&8221;

 1. As indrazni sa afirm ca e o lucratura a omului ptr a speria si manipula. In Sf Scriptura nu se vorbeste de sunete ciudate ci despre cutremure,razboaie si boli.
  Chia daca ma insel,trebuie sa ne pregatim in orice clipa asa cum suntem si indemnati.

 2. Nu e o lucrare a omului, a diavolului poate fi la ce sunete de groază sau auzit pe întreg pământul crestin..pare mai de grabă un sunet de chin groaznic auzite in unele locuri de pe planetă doar in zonele unde exista creștini și in israel unde sau auzit sunete frumoase din Cer ca de corn de șofar..iar sunatul traditional pana in ziua de azi in israel din corn de șofar e folosit pana azi de pe vremea lui Moise ca semn al unei vești..cine nu cunoaște Scriptura sa o cerceteze..eu cred ca sunetele groaznice auzite prevestesc vremuri grele pentru creștinătate fiind-că nu sau pocăit de faptele lor și au introdus pe cel rău în viata lor..eu cred ca vremea e tot mai aproape de sfârșitul apocaliptic ,așa că haidem să ne pocăim câtă vreme se zice astăzi..Dumnezeu să ne ajute
  Apocalipsa 1:7
  [7]Iată că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea; și cei ce L-au străpuns. Și toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.
  Apocalipsa 7:2-4,9-10
  [2]Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea,
  [3]zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”
  [4]Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patruzeci și patru de mii din toate seminţiile fiilor lui Israel.
  [9]După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini,
  [10]și strigau cu glas tare și ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie, și a Mielului!”
  Apocalipsa 8:5-13
  [5]Apoi, îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ.
  [6]Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbiţe s-au pregătit să sune din ele.
  [7]Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Și au venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ: și a treia parte a pământului a fost ars și a treia parte din copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă.
  [8]Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare; și a treia parte din mare s-a făcut sânge
  [9]și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viaţă au murit și a treia parte din corăbii au pierit.
  [10]Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Și a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor.
  [11]Steaua se chema „Pelin”; și a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Și mulţi oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare.
  [12]Al patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea, de asemenea.
  [13]M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: „Vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiţă ale celor trei îngeri care au să mai sune!”
  Apocalipsa 9:1-6
  [1]Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiţă. Și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului
  [2]și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii.
  [3]Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ. Și li s-a dat o putere ca puterea pe care o au scorpiile pământului.
  [4]Li s-a zis să nu vatăme iarba pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu.
  [5]Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască cinci luni; și chinul lor era cum e chinul scorpiei când înţeapă pe un om.
  [6]În acele zile, oamenii vor căuta moartea și n-o vor găsi; vor dori să moară și moartea va fugi de ei.
  Apocalipsa 13:11-18
  [11]Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur.
  [12]Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
  [13]Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor.
  [14]Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și trăia.
  [15]I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.
  [16]Și a făcut ca toţi: mici și mari, bogaţi și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte
  [17]și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.
  [18]Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Și numărul ei este șase sute șaizeci și șase.
  Apocalipsa 16:1-5,8-14,17,21
  [1]Și am auzit un glas tare, care venea din Templu și care zicea celor șapte îngeri: „Duceţi-vă și vărsaţi pe pământ cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu!”
  [2]Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei.
  [3]Al doilea a vărsat potirul lui în mare. Și marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort. Și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare.
  [4]Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor. Și apele s-au făcut sânge.
  [5]Și am auzit pe îngerul apelor zicând: „Drept ești Tu, Doamne, care ești și care erai! Tu ești Sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta.
  [8]Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare. Și soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui.
  [9]Și oamenii au fost dogoriţi de o arșiţă mare și au hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-I dea slavă.
  [10]Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Și împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere.
  [11]Și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor.
  [12]Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat. Și apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din Răsărit.
  [13]Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște.
  [14]Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic.
  [17]Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Și din Templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare, care zicea: „S-a isprăvit!”
  [21]O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare.
  Apocalipsa 20:1-15
  [1]Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ţinea în mână cheia adâncului și un lanţ mare.
  [2]El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și Satana, și l-a legat pentru o mie de ani.
  [3]L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.
  [4]Și am văzut niște scaune de domnie; și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărăţit cu Hristos o mie de ani.
  [5]Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.
  [6]Fericiţi și sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăţi cu El o mie de ani.
  [7]Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat
  [8]și va ieși din temniţa lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.
  [9]Și ei s-au suit pe faţa pământului și au înconjurat tabăra sfinţilor și cetatea preaiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit.
  [10]Și diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciţi zi și noapte în vecii vecilor.
  [11]Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe Cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea Lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele.
  [12]Și am văzut pe morţi, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărţi au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Și morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.
  [13]Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea și Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.
  [14]Și Moartea și Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.
  [15]Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii a fost aruncat în iazul de foc.
  Apocalipsa 22:7,12,16-21
  [7]„Și, iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta!”
  [12]„Iată , Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
  [16]Eu , Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sunt Rădăcina și Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.”
  [17]Și Duhul și Mireasa zic: „Vino!” Și cine aude să zică: „Vino!” Și celui ce îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!
  [18]Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.
  [19]Și, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii și din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.
  [20]Cel ce adeverește aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!
  [21]Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s