Acatistul Sfântului Otroc Veaceslav

(Cu noi este Dumnezeu – pentru citirea în chilie)

Condac 1
Alesului de la naștere din ținuturile Uralului, trimis de Dumnezeu pentru
izbăvirea Rusiei de spurcăciunea întunecatului păgânism, a rugătorului
pentru noi, păcătoșii, și tămăduitorul bolilor trupești și sufletești,
minunatului otroc Veaceslav, cu cântări îl slăvim. Tu, mare îndrăznire
având la Domnul, roagă pe Hristos Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor
noastre. Multă încredere având în rugăciunile tale, ție îți cântăm:
Bucură-te, dreptule otroc Veaceslav, minunat ajutător în vremurile de pe
urmă.
Icosul 1
Înger în trup pe pământul Rusiei s-a arătat nouă pentru a ne întări în
Dreapta credință și a ne îndrepta viața noastră, preaminunat otroc
Veaceslav, pentru că cu gură de copil taine necopilărești ne-ai descoperit
nouă, cel ce cu inimă curată îl vezi pe Dumnezeu, arată nouă calea credinței
și a adevărului. Noi însă, în aceste vremuri grele căutând ajutorul tău și la
mijlocirea ta alergând cântăm ție așa:
Bucură-te, pentru că Împărăteasa cerului a vorbit despre venirea ta în
inima Rusiei;
Bucură-te, pentru că Sfântul Serafim de Sarov a proorocit despre tine;
Bucură-te, pentru că însuși țarul Nicolai al Doilea a fost mângâiat de
proorocirea venirii tale;
Bucură-te, că ne întărești în credință;
Bucură-te, că pentru încercările ce vin ne pregătești;
Bucură-te, model prealuminat de viețuire dumnezeiască;
Bucură-te, dreptule otroc Veaceslav, minunat ajutător în vremurile de pe
urmă.

Condac 2
Pomul bun roadă bună aduce. Așa și neamul tău, otrocule Veaceslav, a
odrăslit oameni plăcuți lui Dumnezeu. Și tu, ramură preacurată a rădăcinii
cinstitoare de Dumnezeu, văzând biserica Domnului, pe maica ta o rugai
degrabă să te ducă în ea. Fiind în biserică, te rugai și te bucurai, pentru că
în casa Tatălui te găseai. Noi însă, văzând la prunc o așa minunată dragoste
pentru casa Domnului, cu bucurie cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
______________________________
Otroc = mucenic, martir, băiat.
2

Icosul 2
De înțelepciunea lumii neispitit fiind, înțelepciunea Împărăției cerești cu
toată inima ai iubit, sfântule otroc Veaceslav, cu sufletul și cu gândul la
biserica Domnului te-ai îndreptat. De această înțelepciune a ta minunândune,
aceste laude îți cântăm:
Bucură-te, propovăduitor tare a dreptei credințe;
Bucură-te, stea călăuzitoare a tuturor oamenilor spre biserica lui
Dumnezeu;
Bucură-te, că în tainele bisericești, tămăduire de boli și de păcate ne-ai
învățat să căutăm;
Bucură-te, că pe cei rătăciți de la Dreapta credință la casa Domnului îi
întorci;
Bucură-te, că timpul în rugăciune îl petreceai;
Bucură-te, coroană fără de preț, pe capul neamului cinstitor de
Dumnezeu;
Bucură-te, dreptule otroc Veaceslav, minunat ajutător în vremurile de pe
urmă.

Condac 3
Cu Puterea Celui Preaînalt ne-ai arătat roade bogate a Harului lui
Dumnezeu sfinte dreptule otroc Veaceslav: credință puternică, blândețe și
nerăutate, multă compătimire pentru noi păcătoșii, mamei tale dragoste și
ascultare, darul tămăduirii și proorociei. Slăvind pe Domnul pentru aceste
daruri ale tale, cu bucurie cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3
Minunata ta naștere, sfântule dreptule otroc Veaceslav, o înțelegem ca
Providență Divină a arătării venirii alesului Său. Având dragoste deosebită și
strălucită față de oamenii suferinzi, care nu s-a împuținat după plecarea ta
la Domnul, tămăduind neputințele noastre sufletești și trupești. De această
nespusă dragoste a ta minunându-ne îți cântăm așa:
Bucură-te, că de Împărăteasa Cerului mamei tale ai fost adus;
Bucură-te, crinul blândeței și a curățeniei;
Bucură-te, că pentru chipul tău minunat de oameni înger ai fost numit;
Bucură-te, că și suflet îngeresc ai avut;
Bucură-te, că și cei de o seamă cu tine, pentru bunătatea ta te-au iubit;
Bucură-te, tuturor credincioșilor luminată alinare;
Bucură-te, dreptule otroc Veaceslav, minunat ajutător în vremurile de pe
urmă.

Condac 4
De grijile lumești și de necazuri împovărați fiind, Doamne, doar în cele
pământești adăpost căutăm, și nu găsim. Tu însă, ne-ai trimis pe pruncul
Tău, ce propovăduia mântuirea doar prin Tine, Doamne, și cu mulțumire îți
cântăm ție: Aliluia!
3

Icosul 4
Auzind despre tine, care din pruncie pe Hristos cu toată inima L-ai iubit și
doar la El cu mintea fiind și despre El vorbind, pe Dumnezeu îl slăvim, prin
gura pruncului aducând ție laudă, îți cântăm ție așa:
Bucură-te, pentru că cu gură preacurată de copil pe Dumnezeu Îl
vesteai;
Bucură-te, care întotdeauna și pretutindeni doar despre cele cerești
vorbeai;
Bucură-te, care cuvântul cel viu al lui Dumnezeu îl vesteai;
Bucură-te, cuvântător despre această lume zbuciumată și păcătoasă;
Bucură-te, că părul până la umeri, ca și Hristos, ai dorit să porți;
Bucură-te, că pentru această mărturisire ocară ai răbdat;
Bucură-te, dreptule otroc Veaceslav, minunat ajutător în vremurile de pe
urmă.

Condac 5
Stea Dumnezeiască te-ai arătat, tuturor care îți cer ajutor, octroc
Veaceslav, vindecare grabnică și izbăvire de toate necazurile dăruind.
Vindecării prin tine cu bucurie Domnului cântăm: Aliluia!

Icosul 5
Vedem, cum sufletul tău îngeresc, plin de dragoste și compătimire pentru
oameni se grăbea să ajute fiecărui om necăjit. Tu, minunat prunc, lepădând
toate bucuriile copilărești, ai ales crucea de a ajuta bolnavii și necăjiții. Noi
însă, văzând o asemenea slujire oamenilor, îți cântăm ție așa:
Bucură-te, înger preacurat ce aduci alinare aproapelui;
Bucură-te, prunc grabnic ajutător, asemenea Sfinților doctori fără de
arginți Cozma și Damian;
Bucură-te, că și pe oamenii cu răni rău-mirositoare nu îi lăsai;
Bucură-te, că pe cei de doctori părăsiți îi vindecai;
Bucură-te, că și însăși doctorilor în boli grele îi ajutai;
Bucură-te, că niciodată nu uitai că pe toți cu puterea lui Dumnezeu îi
ajutai.
Bucură-te, dreptule otroc Veaceslav, minunat ajutător în vremurile de pe
urmă.

Condac 6
Propovăduitor a Slavei lei Dumnezeu, însuși de Dumnezeu întărit, când de
puterile vrăjmașului era muncit, blând ascultător a Maicii Domnului și
cinstitor ai plăcuților lui Dumnezeu, toată nădejdea o aveai la Domnul,
strigând cu gură de copil: Aliluia!

Icosul 6
Ai strălucit cu lumină Dumnezeiască, sfinte prunc, cu curaj avântându-te
în luptă cu vrăjmașul. Tu singur proorocind, că ai fost trimis pe Pământul
4
plin de păcate pentru a lupta cu duhurile răutății. Slăvind marea jertfire a
ta, cu mulțumire îți cântăm:
Bucură-te, că până la durere de inimă sufereai pentru păcatele lumii;
Bucură-te, că și pe cei de altă credință îi ajutai;
Bucură-te, că fărădelegile celor ne drepți le risipeai;
Bucură-te, că cursele diavolești ni le descopereai;
Bucură-te, că de teama încercărilor viitoare ne eliberai;
Bucură-te, că pe vrăjitorii ce năvăleau asupra ta i-ai biruit;
Bucură-te, dreptule otroc Veaceslav, minunat ajutător în vremurile de pe
urmă.

Condac 7
Dorind să te botezi, cu toată inima ai primit această taină, și din acel
moment ai început să slujești oamenilor. Până la ultima ta suflare ajutai
oamenilor cu rugăciuni, vindecări și povețe cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7
Nouă minune ne-ai arătat cu slujirea ta, minunat otroc Veaceslav,
primind munca de fiece zi, bolile și suferințele oamenilor împărtășind,
nefiindu-ți silă pentru păcatele noastre. Pentru acesta cu umilință îți
cântăm:
Bucură-te, bucuria tuturor, care te cheamă în ajutor;
Bucură-te, alinarea tuturor celor deznădăjduiți;
Bucură-te, ocrotitor al familiilor suferinde;
Bucură-te, că singur îi găseai pe cei ce căutau ajutorul tău;
Bucură-te, că și celor ce nu te cunoșteau le veneai în ajutor;
Bucură-te, că întotdeauna mulțumire lui Dumnezeu aduceai;
Bucură-te, dreptule otroc Veaceslav, minunat ajutător în vremurile de pe
urmă.

Condac 8
Minunat și deosebit era chipul tău asemenea îngerului, otroc Veaceslav.
Toți care te vedeau se minunau de bunătatea, milostenia și puritatea ta
nepământească. Noi, însă, slăvim pe Dumnezeu, pentru că ne-a trimis nouă
un asemenea ajutor și mijlocitor cântăm Lui: Aliluia!

Icos 8
Toată viața ta fiind plină de binefaceri, minunatule otroc, și pe noi
chemându-ne cu dragoste aprinsă la fiecare creatură a lui Dumnezeu să
venim. Noi însă, minunându-ne de inima ta plină de dragoste cu umilință îți
cântăm așa:
Bucură-te, că pe fiecare floare ruptă o jeleai;
Bucură-te, că niciodată pe iarbă fără de trebuință nu călcai;
Bucură-te, că limba păsărilor și a plantelor cunoșteai;
Bucură-te, pentru că și păsările cerului te-au îndrăgit;
5
Bucură-te, că de porumbei înconjurat ai fost cinstit;
Bucură-te, că pițigoiul mort l-ai înviat;
Bucură-te, dreptule otroc Veaceslav, minunat ajutător în vremurile de pe
urmă.

Condac 9
Toată ceata Îngerească te slăvește, propovăduitorul dragostei de Hristos și
proorocul vremurilor noastre, o preaminunate otroc Veaceslav. Tu
necontenit propovăduiai despre grabnica și slăvita venire a Domnului Iisus
Hristos și despre chinurile strașnice, pregătite păcătoșilor. Noi, însă, fiind
înțelepțiți de tine cu lacrimi de pocăință cântăm Domnului: Aliluia!

Icosul 9
Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cum să te laude, crin bine-mirositor
a pământului Rusiei, octrocule Veaceslav. Tu, însă, roagă pe Hristos
Dumnezeu să acopere țara noastră de patimile vremurilor ce vin. Și noi
nădăjduind la mijlocirea ta, cu mulțumire îți cântăm:
Bucură-te, că viitorul ca și prezentul îl vedeai;
Bucură-te, căci cu proorociile tale pe mama ta o uimeai;
Bucură-te, că tainele Apocalipsei ni le-ai descoperit;
Bucură-te, tainic părtaș al Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan;
Bucură-te, cunoscătorul tainelor pământului;
Bucură-te, pentru căci cu trupul pe pământ, iar cu sufletul în ceruri te
aflai;
Bucură-te, dreptule otroc Veaceslav, minunat ajutător în vremurile de pe
urmă.

Condac 10
Dorind să-ți mântuiești sufletul, blând și smerit, suferințele dinainte de
moarte, dreptule otroc Veaceslav le răbdai. Mângâind pe părinții tăi, rugai
pe Dumnezeu să nu mori în ziua nașterii tatălui tău. Noi, însă, aducând
Domnului rugăciunea ta, cu umilință cântăm: Aliluia!

Icosul 10
Zid întărit erai tuturor celor ce veneau la tine după ajutor, otrocule prea
minunat, despre sine vorbind așa: ”Pentru mine nu am nimic, totul este
pentru voi’’. Ajutând copiilor muribunzi, chinurile morții împreună cu ei le
sufereai, și pe mama ta o alinai vorbind așa: „După cum sunt chinurile, așa
va fi și răsplata”. Noi însă minunându-ne de a ta răbdare și smerenie
cântăm ție așa:
Bucură-te, că fiind bolnav, toată nădejdea în Dumnezeu ai pus-o;
Bucură-te, că pe cei grav bolnavi cu rugăciunile tale îi ajutai;
Bucură-te, că și pe cei ce te defăimau la mărturisire de Dumnezeu îi
aduceai;
6
Bucură-te, că bolnavilor fără de speranță sfârșit pașnic și fără de dureri la
Domnul cereai;
Bucură-te, că bolile ascunse le descopereai;
Bucură-te, că model de sfârșit creștinesc ne-ai arătat;
Bucură-te, dreptule otroc Veaceslav, minunat ajutător în vremurile de pe
urmă.

Condac 11
Cântare de mulțumire aduc ție, sfântule otroc, toți cei ce au primit ajutor
de la tine. Aflând despre tine, ca și cum ai fi în viață, la mormântul tău vin și
rugăciuni aprinse îți aduc. Tu, cererile lor ascultând, în fața tronului lui
Dumnezeu le aduci, ajutor grabnic aducându-le. Noi însă văzând mijlocirea
ta grabnică cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11
Strălucind nouă cu lumină cerească, sfântule otroc Veaceslav, tu și după
adormirea ta în necazuri și dureri grabnic ajutător tuturor ești. Tu și pe
mama ta ne-ai lăsat nouă spre mângâiere. Mulțumind ție pentru grija ta
pentru noi păcătoșii îți cântăm ție așa:
Bucură-te, mijlocitor în fața Domnului pentru noi, păcătoșii;
Bucură-te, că pe cei rătăciți de cursele vrăjmașului îi slobozeai;
Bucură-te, că de moarte grabnică ne preîntâmpinai;
Bucură-te, că strașnicele vămi ne izbăveai;
Bucură-te, că model de mântuire ne-ai arătat;
Bucură-te, că pe cel ce voia să se sinucidă de la calea pieirii l-ai întors;
Bucură-te, dreptule otroc Veaceslav, minunat ajutător în vremurile de pe
urmă.

Condac 12
Harul lui Dumnezeu de la naștere primind, ai intrat în cămara cerească ca
să aduci cântare de laudă preasfintei Treimi. Aflându-te în fața Ei, cere și
pentru noi păcătoșii iertarea păcatelor ca să cântăm împreună cu tine lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12
Slăvind pe cel mai minunat între sfinți, Dumnezeu proslăvind pe tine,
robul său, dreptule otroc Veaceslav, mult-milostivul tău ajutor nouă
păcătoșilor îl slăvim, cântând ție așa:
Bucură-te, că crucea suferințelor tale fără murmur ai dus-o;
Bucură-te, că cu viața ta pe oameni la credință îi aduceai;
Bucură-te, că la jertfa mântuirii ne chemai;
Bucură-te, că de moarte năprasnică ne izbăveai;
Bucură-te, pentru că în chip îngeresc oamenilor te arătai;
Bucură-te, luminător al pământului Rusiei nou-aflat;
7
Bucură-te, dreptule otroc Veaceslav, minunat ajutător în vremurile de pe
urmă.

Condac 13
O preaminunate otroc Veaceslav, lauda pământului Rusiei trimis de
Dumnezeu pentru mântuirea multora în vremurile de pe urmă! Primește
această puțină a noastră rugăciune cu umilință adusă. Îngrădește pe noi și
țara noastră cu rugăciunile tale de mrejele răufăcătorului și urâtorului de
Dumnezeu, antihrist, fii nouă ajutător și mijlocitor în fața lui Dumnezeu și a
împărătesei cerului ca să ne întărim în Dreapta credință în toate zilele vieții
noastre și izbăviți fiind de chinurile veșnice Mântuitorului nostru Iisus
Hristos să-i cântăm: Aliluia! (se zice de trei ori) apoi icosul 1 și condacul 1

Rugăciune

O prea minunat, otroc Veaceslav, care cu curățenia ta îngerească ne
cureți pe noi stând în fața sfântului tău chip, cu inima smerită ne rugăm ție,
ce ai îndrăzneală la Sfânta Treime roagă-te lui Dumnezeu pentru țara Rusiei
și poporul nostru, ca să ne izbăvească Domnul de năvălirea dușmanilor, de
vrăji, farmece, erezie, schismă, de cursele vicleanului și urătorului de
Dumnezeu, antihrist, de necazuri grele și fii nouă apărător în vremurile de
pe urmă. Cu rugăciunile tale și mijlocirea ta fără de osândă să trecem de pe
pământ la cer, izbăviți fiind de cumplitele vămi și de chinurile veșnice și să
moștenim Împărăția cerurilor proslăvind împreună cu toți sfinții Preacuratul
și Prea minunatul tău nume în Sfânta Treime a lui Dumnezeu: Tatăl, Fiul și
Sfântul Duh în vecii vecilor Amin.
Prochimen, glas 4: Făcând pe Îngerii Tăi Duhuri și pe slugile Tale pară de
foc.
Stih: Binecuvântează, suflete al meu pe Domnul, Doamne, măritu-Te-ai
foarte.
Evanghelie: 51; 10, 16-20
Tropar, glas 4:
Orașul lui Cebarcul minunată arătare, / preaminunat vestitor a mâniei lui
Dumnezeu, / suferinzilor și întristaților tămăduitor și vindecător, / care
puterile vrăjmașului le-ai alungat și rușinat, / preaminunat și preaslăvit
otroc Veaceslav, / roagă neîncetat pe Hristos Dumnezeu, / să se salveze
sufletele noastre, în vremurile de pe urmă.

tradus de fratele vaceslav

Publicitate

17 gânduri despre &8222;Acatistul Sfântului Otroc Veaceslav&8221;

  • Va multumim mult, si celuib care la tradus, Sf Veaceslav sa-l ajute si sa-l ocroteasca.Iertare ca indraznesc mai mult,daca aveti traduceri sau daca se pot traduce si alte acatiste ale Sf rusi.Ac. Sf Pelaghia, a Sf Nila, a Sf Petru Boiarschi, binenteles care inca nu sunt canonizati sau a altora, va rugam mult sa le puneti pe acest siteu, ca suntem multi care le dorim/Dumnezeu sa va binecuvinteze pe toti si pe Admin.Doamne ajuta

  • Daca aveti cumva dumneavoastra sau altcineva tradus sau doreste sa faca acest lucru,o sinteza a filmelor Ingerul rus si Sarea pamintului, va rugam de asemenea sa o publicati aici. E mare nevoie de ele.Avem o sinteza dar nu e foarte bine tradusa. E bine sa publicati si poze, foarte bine v-ati gindit.Noi o sa alegem din ele si o sa incercam sa alcatuim un acatist frumos,Va multumim mult

 1. Copilul asta a fost declarat eretic de catre BORu!Vezi pe blogg-ul lui Vasile ca ieri „el” a explicat ratacirile acestui copil pe care maica-sa il face profet.Am urmarit putin filmul si e cusut cu ata rosie!sunt vremuri tulburi dar LIMPEZESTE-TE LA CAP SI CERCETEAZA DUHURILE..

  • Pai Vsile il considera eretic si pe Pr Arsenie Boca, fiecare are dreptul sa gindeasca cum vrea. Nici Dumnezeu nu ne obliga sa credem in El ci ne-a dat libertate sa alegem.Asa ca e foarte bine ca a postat acest acatist. Care nu cred in EL nu trebuie sa-l spunea nici sa nu se uite la film.Dumnezeu sa ne intelepteasca pe toti. Amin.

  • Domnule Tom,

   Daca ati urmarit doar „putin” filmul si ati plecati din start cu ideea preconceputa ca-i „cusust cu ata rosie” sau cum vreti sa-i spuneti dvs., este evident ca nu puteti accepta sfintenia acestui copil. Au fost cativa chiar in film, care au gandit ca dumneavoastra in timpul vietii Sfantului, iar dupa plecarea Otrocului la Domnul au regretat ca au evitat intalnirea cu el. Cat despre BOR, nu se abtine nici ea sa ameninte inchiderea cavoului Sfantului Ilie Lacatusu, exact ce se inatmpla in Rusia cu Baldachinul Sfantului Otroc Veaceslav. Si ca sa inchei, vorba Rozaliei, cine nu crede, in loc sa improaste cu venin, sa nu-l venereze.

 2. L-am intrebat pe monahul Teodot de la manastirea Petru Voda ,pe blogul lui oficial. (ORTODOXIE SAU MOARTE) daca Otroc este Sfant si a a raspuns afirmativ. Este Sfant! Nu propovaduieste erezii,face minuni si chiar chipul si vocea lui sunt ingeresti. Nu in ultimul rand a facut profetii si unele s-au implinit precum si minuni la mormantul lui. Cum spunea o credincioasa care a fost la mormantul Sfantului Otroc „Prin vocea poporului vorbeste Dumnezeu „. Sinodul Rus nu isi face datoria de a canoniza pe toti Sfinti, cum e si la noi in tara…..Sfintii Martiri si Marturisitori din Inchisorile comuniste nu sunt canonizati….dar fac minuni si pt asta poporul i-au canonizat ,prin marturisirea minunilor si prin viu grai.La judecata vor regreta toti cei ce l-au blamat pe micutul Otroc care acum e Mare in Cer! Sfinte Otroc-Ingeras, roaga-te pt.noi ca sa avem putere in ispite si necazuri,sa nu ne fie frica de antihrist mai tare ca de Dumnezeu!

 3. Doamne ajuta. eu cred ca nici un om nu cuteza sa glumeasca pe seama Sfintilor. Ar face o nebunie sar ar fi inconstient sa minta in numele Sfintilor cineva. Asta pe noi nu ne intereseaza ca ce face unul si celalalt. Nu noi dam socoteala pentru asta ci aceea persoana ce e in cauza. Noi sa ne rugam si sa tinem randuiala noastra data de preoti. Daca vrem sa ne rugam in plus si sltor Sfinti,o putem face catre oricine ,dar nu cu judecata. Dumnezeu sa ne tina cat mai aproape de El , iar Maica Domnului sa ne acopere cu Sfantul Ei Acoperamant. Doamne ajuta!

 4. Acest copil e sfânt….eu îl consider așa….voi face acatistul lui 40 de zile …Va rog dacă se poate postați și acatistul părintelui pentru boiarski….Am o icoana cu el de la mormânt…îi știu viața dar nu are încă acatistul tradus….mi-as dori niște icoane cu otroc veaceslav…bine ca am descoperit acatistul lui

 5. Doamne ajuta! Stiti cumva daca s-a tradus vreuna din cartile despre acest copil si la noi in tara? Sau daca sunt sanse pe viitor sa le putem citi si noi in lb romana (in format tiparit sau cel putin on-line)?

 6. L- am îndrăgit pe acest copil sfânt. Nu citisem nimic despre el. Acum am urmărit câteva filme. Are o privire aparte. Sfințenia este fireasca, nu e supranaturala. Prin acest copil lucrează Dumnezeu. El vindeca și ajuta în chip firesc și discret. Slava lui Dumnezeu ca există!

 7. Sunt multi care cred in acest inselat si nici nu-si dau seama de ceea ce citesc si aud!

  Pai de ce sa nu calce pe iarba mah? O durea?
  De ce sa poarte parul ca Hristos? Pentru a-l imita! Adica e un proroc mincinos si antihrist!
  De ce sa spune in acest acatist ca numele lui e in Sfanta Treime? Acest lucru e hulitor! Sfanta Treime e Sfanta Treime sunt doar trei persoane si numele lui Dumnezeu e de fapt persoana A 2-a a Sfintei Treimi adica Cuvantul lui Dumnezeu! Cum zice ca numele acestui „otroc” face parte din Sfanta Treime? Asta e o hula! Hula unui antihrist!

  Si cum ma rog frumos a ajutat asta in vremurile de pe urma? Cu ce a ajutat? Cu nimic! I-a facut pe oameni sa se inchine lui ca unui prooroc „trimis” de Dumnezeu prin care de fapt se inchina duhului lui antihrist!

  Bagati de seama ca proorocii mincinosi nu spun neaparat ca ei sunt Hristos ci imbraca chipul lui Hristos si cu acest chip insala pe oamenii neintariti in credinta si care nu pricep ce au in fata!
  Asa a facut si Arsenie Boca si oamenii cred in el!
  Vedeti si nu pricepeti!

  Spune „proslăvind împreună cu toți sfinții Preacuratul si Prea minunatul tău nume în Sfânta Treime a lui Dumnezeu”…. pricepeti hula?
  una e ca zice ca numele lui il slaveste in Sfanta Treime
  a doua e ca-i zice preacurat! Cand Preacurata e doar Maica Domnului!

  NIste hulitori de Dumnezeu si de Maica Domnului asta sunteti!

  • In Evanghelia de azi (Noiembrie 16) se spune că: „Iisus i-a răspuns: nu-l opriţi, pentru că cine nu este împotriva noastră este pentru noi.”; As vrea sa inteleg la ce se refera Domnul.
   Doamne ajută!

   Cuvintele aceste au fost spuse de către Domnul Hristos în contextul în care Apostolii opriseră pe cineva de la scoate demoni: „Învăţătorule, am văzut pe unul care scoate afară diavoli în numele Tău şi l-am oprit, pentru că nu Te urmează împreună cu noi”. Înainte de acesta Hristos le spuse că „cine este mai mic între voi toţi, acela este mare”. Așadar Sfânt Ioan, probabil gândind că au greșit atunci când l-au oprit pe acela, a cerut lămuriri de la Învățătorul. Sfântul Teofilact al Bulgariei, în tâlcuirea la Evangheliei după Luca spune: „Aşadar, loan s-a temut aceasta: ca nu cumva să fi făcut lucru de trufie oprindu-l pe acel om. Şi pentru care pricină îl opreau pe om? Nu zavistuindu-l, ci judecându-l pe el nevrednic de a face minuni, căci nu primise împreună cu dânşii darul facerii de minuni, nici nu l-a trimis pe El Domnul spre aceasta, asemene a lor, [Apostolilor,] şi nicidecum nu urma acela lui Iisus.”

   Și tot Sfântul Teofilact ne spune, că în spatele acestor cuvinte ale Mântuitorului stă acest înțeles: „Lăsaţi-l pe el să facă aceasta, căci zdrobeşte şi el puterea satanei; şi, de vreme ce nu vă împiedică pe voi întru propovăduire şi nici nu-i ajută diavolului, dintru această pricină el este pentru noi. Căci acela care nu este împotriva Lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu este, precum şi acela care nu adună cu Dumnezeu, acela cu diavolul este”.

   Cu alte cuvinteatunci când cineva, chiar și fără să își dă seama, lucrează binele el lucrează pentru Dumnezeu și implicit împotriva diavolului.

   pr. Andrei

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s